Obowiazki pracodawcy gdy pracownik odchodzi na emeryture

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w sytuacji minimalnych wymagań, dotyczących zaufania i higieny pracy, powiązanych z ofertą zajścia w pomieszczeniu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy pracodawca, w jakiego zakładzie wykorzystywane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, odpowiedzialny jest do utworzenia odpowiedniego dokumentu, o jakim mowa w produkcie prawnym.

Explosion protection documents to fakt zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady użycia w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz montuje na pracodawcę szereg obowiązków, których wymaga spełnić, by zminimalizować ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest zobowiązany do: - zapobiegania otwieraniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstawaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, by zapewnić ochronę rośnięcia a zdrowia pracowników.

Pracodawca musi dać i przeznaczyć środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi liczyć opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metod, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto chodzi w tłu pracy wydzielić odpowiednie powierzchnie w strefie zagrożenia szybkiego i określić stopień prawdopodobieństwa nastąpienia w nich eksplozji. Pracodawca jest zobligowany do zapewnienia minimalnych środków bezpieczeństwa opisanych w prawie. Dokument powinien stanowić urządzony przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego stanowiska pracy. Niebezpieczne stanowiska winnym być ściśle oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym obramowaniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca angażuje się do zapewnienia ewakuacji w formy, gdy przybędzie do zagrożenia.