Jakie sa wymaganie atex

Dyrektywa ATEX ma na celu zapewnić swobodny przepływ wyrobów, które objęte są postanowieniami tegoż dokumentu na obszarze Unii Europejskiej. Ponadto dąży do zminimalizowania a najlepiej wyeliminowania ryzyka korzystania z urządzeń bądź systemów ochronnych w sferach zagrożonych wybuchem, a które to urządzenia bądź systemy nie są do tego przystosowane.

separatory metaliSeparatory metali | GRUPA WOLFF

Dyrektywa określa zasadnicze wymagania atex w zakresie bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia w strefach wybuchowych. Wymagania te odnoszą się przede wszystkim do potencjalnych źródeł, które mogą spowodować zapalenie się urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem. Odnosi się jednocześnie do systemów ochronnych, które podczas wybuchu uruchamiają się samoczynnie. Zadaniem tych systemów ochronnych jest przede wszystkim jak najszybsze zatrzymanie wybuchu, albo ograniczenie skutków jego rozprzestrzeniania się. Wymagania atex jednocześnie odnoszą się do aparatury zabezpieczającej. Aparatura ta ma na celu bezpieczne funkcjonowanie urządzeń oraz samodzielnych systemów ochronnych, które to znajdują się w przestrzeniach zagrożonych owym wybuchem. Wymagania atex jednocześnie biorą pod uwagę części oraz podzespoły, które nie są w stanie pełnić samodzielnych funkcji. Jednak są ważne przede wszystkim dlatego, że wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania zarówno urządzeń jak i systemów ochronnych.
Na terenie całej Unii Europejskie do obrotu można wprowadzić wyłącznie te wyroby, które objęte są wymaganiami Dyrektywy nowego podejścia, i które przede wszystkim te wymagania spełniają.
Postanowienia Dyrektywy ATEX dotyczą wyłącznie nowych wyrobów, które po raz pierwszy wprowadzane są do obrotu. Chodzi zarówno o te produkowane na terenie Unii Europejskiej, jak i te które do Unii Europejskiej są importowane.
Dyrektywa ATEX obejmuje:
– wyroby nowe produkowane w UE,
– wyroby „jako-nowe”,
– wyroby nowe lub używane importowane z poza Unii Europejskiej,
– wyroby nowe i „jako nowe” oznakowane przez osobę, która nie jest ich pierwotnym producentem.