Gaszenie pozaru obrazy

Pożary, które zapadają w cichych pomieszczeniach, o małej kubaturze przeważnie są gaszone przy wykorzystaniu pary wodnej. Parę kojarzy się w mieszkaniach, w których pojemność wynosi około 500 m3. Powinny wówczas żyć umieszczenia szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie może żyć użyta, ze powodu na jej wyraźnie mały ciężar właściwy, co miesza się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Ponadto w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej jeszcze jest kilkoro ekonomiczne i sprawne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których wykorzystuje się parę wodną do zabezpieczenia i zamykania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten sposób gaśniczy używa się oraz do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią być ugaszone w wyniku kontaktu z wodą.

Para wodna prawdopodobnie żyć ponad używana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tymże szczególnie funkcjonalne im cenniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w powierzchni spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w rozmiarze strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest daleko dużo efektywny przy zastosowaniu pary nasyconej, która proponowana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.