Firma d link

Każdy przedsiębiorca, w kwestia obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma cel prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe firmy to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, budynki i budowle, maszyny, środki transportu, sprzęty i różne urządzenia, których cenę w punkcie ich zdobycia przekracza kwotę trzy tysiące pięćset złotych także wymaga on istnień współwłasnością lub własnością podatnika lub firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych jest w maju, w którym został on uzyskany.

Ewidencja środków trwałych prawdopodobnie stanowić instalowana w książce zakupionej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych umowach z odpowiednimi rubrykami z komputera, na kartach ręcznie wykonanych z narysowanymi tabelkami bądź w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą mieć wszystkie konieczne do zarejestrowania dane. Powodem jest ręczne wypełnianie branego w firmie dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na zasadzie dokumentów, które zawierają wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna zawierać: liczbę porządkową, datę nabycia i przyjęcia do użycia, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (zależna jest z lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, tą kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z winą jej przygotowania. W przypadku sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Myśląc o właściwej ustawie, firma musi wziąć wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.