Dokument a obowiazki pracodawcy

Pracodawca, który tworzy miejsca pracy, w których warunki sprzyjają tworzeniu się niebezpiecznych atmosfer wybuchowych, nie tylko zobowiązany jest dokonać oceny ryzyka i stworzyć dokument bezpieczeństwa wybuchu, ale też przestrzegać nałożonych mu przez ustawę obowiązków. W dokumencie zawarta jest na przykład informacja o ustalonym terminie, w jakim będzie systematycznie dokonywać przeglądu stosowanych środków ochronnych. Bo dokument bezpieczeństwa wybuchu (explosion safety document) ma nie tylko służyć ocenie ryzyka i wskazaniu kroków, jakie należy podjąć, ale jest też miejscem, gdzie określa się konkretnie podejmowane w sytuacji zagrożenia środki. Te środki pogrupowane są na trzy kategorie. Pierwsza obejmuje środki stosowane, by zapobiegać powstawaniu atmosfery wybuchowej. Drugą kategorię stanowią środki mające na celu zapobieżenie zapłonowi, jeśli taka atmosfera się już wytworzy. A trzecia kategoria obejmuje środki stosowane gdy dojdzie do zapłonu i mające na celu ograniczyć szkodliwy efekt i tym samym chronić zdrowie i bezpieczeństwo osób przebywających w strefie. Każdy z tych środków musi być poddawany ciągłemu przeglądowi i weryfikacji.
Kolejnym ważnym obowiązkiem, jaki ma na sobie pracodawca jest przeszkolenie pracowników. Szkolenie dotyczące ochrony przez wybuchem wpisane jest tutaj w obowiązkowy pakiet z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy.
I na koniec jeszcze jeden czynniki, którego nie znajdziemy w dokumentach, ale bez którego żadne miejsce pracy nie będzie bezpieczne- rzetelność i etyka pracodawcy, który nie stosuje w pracy półśrodków, ale poprzez sprawny, dobrej jakości sprzęt, tworzy pracownikom bezpieczne warunki.